google-site-verification: google43bf3f326a2f7d2d.html

Kvalifikačná karta vodiča

- nákladné motorové vozidlo

Povinnosť podrobiť sa výcviku základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku podliehajú vodiči profesionáli v podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších právnych predpisov.

Autoškola Václav Šeliga Vám ponúka možnosť absolvovať výcvik KKV pre oblasť nákladnej dopravy.

V našej Autoškole môžu absolvovať výcvik vodiči nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E, alebo C1+E, alebo podskupiny C1, alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2009,

Ďalším predpokladom je, že žiadateľ je štátnym občanom:

Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska,

alebo nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte, alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy.

Cena:   950 €

pre našich absolventov: 900 €


ZRÝCHLENÝ KURZ

ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCIE

- rozsah 140 vyučovacích hodín:

130 hodín teoretická príprava a 10 hodín praktických jázd ukončených skúškou - TEST.

Vodič po absolvovaní riadneho kurzu základnej kvalifikácie je povinný sa podrobiť záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným Okresným úradom v sídle kraja a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok. Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu: "Osvedčenia o základnej kvalifikácii" a "Kvalifikačnej karty vodiča".

Cena:   220 €

KURZ PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU

- rozsah 35 vyučovacích hodín:

33 hodín teoretická príprava a 2 hodiny praktických jázd bez skúšky, periodické školenie každých 5 rokov

Vodičovi, ktorý absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace stredisko "Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku" na daný druh dopravy (osobná / nákladná), ktoré je podkladom k vydaniu "Osvedčenia o pravidelnom výcviku" a "Kvalifikačnej karty vodiča".

Správne poplatky:

  • KOLOK za vydanie KKV – 50 €
  • KOLOK za osvedčenie C1, C, CE – 5 €
  • KOLOK za vykonanie skúšky – 50 €

K skúške je potrebné si priniesť:

  • fotku o rozmeroch 35 x 45 mm
  • potvrdenie o absolvovaní kurzu Základnej kvalifikácie
  • potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci
  • fotokópiu Vodičského preukazu a Občianskeho preukazu
  • potvrdenie o úhrade poplatku za vydanie KKV vo výške 50,- €
  • potvrdenie o úhrade poplatku za vydanie osvedčenia o ZK vo výške 5,- €
  • poplatok za skúšku 50,- €

Od 8. apríla 2024 možnosť financovania vodičského oprávnenia skupiny C, CE ako aj KKV aj cez úrady práce. Pre bližšie informácie sledujte našu stránku a stránky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:

Aktuálne novinky:

Hľadáme zodpovedného, komunikatívneho a priateľského inštruktora do nášho kolektívu pre výcvik vodičskej skupiny CE.